Regulamin

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REZERWACJI  Hotel Północna 61

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem +48 792 057 507 lub mailowo recepcja@hostelpolnocna61.pl
 2. Rezerwację dokonuje się na nazwisko osoby lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji. Wplata zadatku oznacza potwierdzenie oraz akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz wysłanym mailem potwierdzeniu.
 4. Potwierdzona rezerwacji i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 100% wartości wykupionej usługi.
 5. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 6. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 48H od momentu dokonania rezerwacji chyba, że potwierdzenie rezerwacji stanowi inaczej.
 7. Zadatek za rezerwację jest bezzwrotny. Hotel zachowuje zadatek na mocy art. 394 par. 1 i 2 KC.
 8. Faktura VAT na zadatek jest wystawiana w ciągu 7 dni od wpłaty po wcześniejszym zgłoszeniu. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę a nie osobę fizyczną rezerwujący zobligowany jest do podania danych firmy podczas dokonywania rezerwacji. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury vat na firmę.
 9. Pozostała kwota do zapłaty płatna jest w dniu przyjazdu.
 10. Zameldowanie gościa następuje po godz. 12:00 (zameldowanie gościa przed godziną 12:00 jest możliwe tylko w przypadku gdy miejsce noclegowe nie było wcześniej zajęte
 11. Niestawienie się gościa w Hotelu do godziny 22.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.
 12. Zmiana terminu – nie dotyczy Pakietów okazjonalnych typu : Wielkanoc, Długi Weekend Majowy, Długi Weekend Czerwcowy, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester. Zmiany terminów w pakietach wiosennych, letnich, jesiennych oraz zimowych są możliwe w okresie, w którym obowiązuje dany pakiet na minimum 14 dni przed planowanym przyjazdem. Zmiana terminu może być dokonana jednorazowo przez jednego klienta.

 

 

        PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest DUET TRANS LOGISTIC Sp.J. A. Krajewska , Z. Krajewski ul. Północna 61 Sosnowiec 41-219


 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : recepcja@hostelpolnocna61.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja